Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ICOMO VOF  GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17029083

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verhuur/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Icomo Partyverhuur en partyverkoop, verder te noemen Icomo. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.icomoverhuur.nl, www.partyverkoop.com en www.partyverhuurbrabant.com en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Icomo niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Icomo is bevestigd;

1.4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Icomo ter kennis heeft gebracht en Icomo alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan door Icomo desondanks worden herroepen, zelfs nadat de opdracht door Icomo is bevestigd en mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht;
2.2. In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Icomo niet, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

2.3. Bij offertes die zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, mag Icomo uitgaan van de juistheid daarvan;

2.4. Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN, HUUR en VERKOOP
3.1. Een  reserveringsovereenkomst (verkoop of huur) wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Icomo de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Icomo en deze algemene voorwaarden;

3.2. Een huurperiode is drie (3) dagen, mits anders is overeengekomen;

3.3. Wederpartij en Icomo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

3.4. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij dit schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Icomo bevestigd worden. De

oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen;

3.5. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van Icomo;

3.6. Icomo heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Icomo in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW, brandstof en verzekeringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn transport kosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen voor verantwoording van de wederpartij;

4.2. Icomo heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen en prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen;

4.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is Icomo gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen;

4.4. Indien meerwerk dient te worden gedaan, is Icomo bevoegd het verrichte meerwerk in rekening te brengen op basis van nacalculatie. Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al wat door Icomo in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij ten aanzien van dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde goederen, diensten, werkzaamheden, eenheden, hoeveelheden of garanties wordt geleverd, aangebracht, is verricht en/of gepresteerd;

4.5. Bij deel- of nalevering of meerwerk gelden de dagprijzen van het moment waarop de deel- of nalevering van het meerwerk plaatsvindt;

4.6. Brandstof en overschrijding huurperiode geschiedt op nacalculatie;

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling en uiterlijk vijf dagen voor aanvang van het evenement. Wanneer betaling middels facturatie is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van binnen 14 dagen na factuurdatum;
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Icomo alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2 % per maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4. Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ongeacht een andere verklaring van de wederpartij.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING bij KOOP en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Icomo op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

6.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.partyverkoop.com;  

6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Icomo aanbiedt, dan draagt Icomo zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

6.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Icomo ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Icomo ten gevolge van de annulering geleden schade;

6.7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet op de opgegeven locatie wordt aangetroffen, worden de goederen mee terug genomen. De kosten worden op basis van No Show in rekening gebracht bij de wederpartij. Zie ook artikel 7.4;

7.2. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

7.3. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Icomo kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Icomo tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Icomo niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

7.4. Wederpartij dient de bij Icomo gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Icomo opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij.

Icomo zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Icomo op schadevergoeding

7.5. Bij transport (verkoop) naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor risico van de wederpartij. De keuze van het transportmiddel staat de Icomo vrij;

7.6. Indien de goederen wegens overmacht aan de zijde van Icomo niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal Icomo voor rekening en risico van de wederpartij opslaan;

7.7. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Terrein dient in beginsel vrij te zijn van obstakels. Indien achteraf blijkt, dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn voor vrachtwagenverkeer, heeft Icomo het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat de goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft Icomo het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten;

7.8. Mocht de gesteldheid van het terrein en/of het gebouw (afleverlocatie) echter van zodanige aard zijn (te laag, flat, lift of smalle deuropeningen, enz.) , dat de uitvoering van de opdracht niet dan met (een) groot risico voor de goederen en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van Icomo zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft Icomo het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de goederen naar haar bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft Icomo recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door hem aantoonbaar geleden schade;

7.9. Vanaf het moment waarop Icomo de goederen geheel of gedeeltelijk op locatie of op de plaats van levering en/of oplevering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de goederen uit het depot van Icomo worden afgevoerd, is de wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verduistering c.q. vermissing en beschadiging daarvan;

7.10. De wederpartij verplicht zich om zorg te dragen voor een parkeervergunning dan wel in- en uitrijvergunning;

Artikel 8. ANNULERING
8.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Indien de wederpartij tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Icomo een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen;

8.2. In geval van annulering;

– tot 30 dagen voor leverdatum is de wederpartij geen kosten verschuldigd;

– tot 14 dagen voor leverdatum is de wederpartij 35 % van het oorspronkelijke verhuurbedrag, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Icomo ten gevolge van de annulering geleden schade aan Icomo verschuldigd;

– tot  7 dagen voor leverdatum is de wederpartij 60 % van het oorspronkelijke verhuurbedrag, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Icomo ten gevolge van de annulering geleden schade aan Icomo verschuldigd;

– 24 uur voor leverdatum is de wederpartij 100 % van het oorspronkelijke verhuurbedrag, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Icomo ten gevolge van de annulering geleden schade aan Icomo verschuldigd;

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
9.1. Icomo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

9.2. Icomo is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Icomo;

9.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Icomo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Icomo worden verstrekt;

9.4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;

a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen,

ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen) en verzekeringen tegen schade en diefstal;

b) Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand;

c) Bij verhuur van tenten: Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen (Klicmelding). De wederpartij bepaalt de plaats waar de tent komt te staan en is verantwoordelijk voor een schade aan buizen of leidingen ook al is er een Klicmelding aanwezig;

9.5. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt Icomo zich het recht voor

om de wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde zaak dan

wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is. Wanneer de gehuurde goederen door Icomo worden

opgehaald dient minimaal 1 persoon aanwezig te zijn voor mogelijk rapportagedoeleinden;

9.6. De zaken worden door Icomo in overleg afgeleverd op de overeengekomen locatie, op de begane grond en binnen 10 meter van het transportmiddel;

9.7. De wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in het depot van Icomo;

9.8. Icomo is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien de goederen worden verwaarloosd of ondeskundig worden gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten o.a. laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten komen geheel voor rekening van de wederpartij;

9.9. Het de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van de Icomo de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen;

9.10. Na plaatsing van tenten is de wederpartij verplicht dagelijks de verankeringen en spanbanden te controleren;  

Artikel 10. KEURING
10.1. De zaken worden voor de aflevering door Icomo gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Icomo in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retour name van het gehuurde worden geconstateerd;

10.2. De persoon die de goederen in ontvangst neemt, dient zich te kunnen legitimeren. Dezelfde persoon dient in beginsel aanwezig te zijn wanneer de goederen weer worden opgehaald;

10.3. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen defect gaan en/of worden ontvreemd, dan wordt Icomo hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor wat het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

Artikel 11. NIET-NAKOMING / ONTBINDING/ OPSCHORTING
11.1. Icomo is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;12- een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.

-. Icomo c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest;

– de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandighedenwet, danwel anderszins gevaar zettend is:

– de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de wederpartij niet aan wettelijke eisen voldoen;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Icomo passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. GARANTIE EN RECLAME

12.1. Klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de overeenkomst te worden gemeld aan Icomo. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Icomo in staat is adequaat te reageren. Icomo zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Icomo de opdracht alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Icomo te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Icomo garandeert (bij verkoop) dat alle door Icomo geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Icomo garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

12.5. De garantieverplichting (bij verkoop) vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;                      

12.6. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Icomo op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Icomo;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Icomo (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van Icomo ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Icomo gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van vorengenoemd schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Icomo op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Icomo gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Icomo om aanvullende schadevergoeding te vorderen;

13.2. Het gehuurde mag nooit nat worden;

13.3. Icomo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding – uit welken hoofde dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Icomo of leidinggevende ondergeschikten;
13.4. Icomo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

13.5. De aansprakelijkheid van Icomo voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Icomo in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

13.6. Wederpartij dient Icomo altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

13.7. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt (bij verkoop) over gebreken aan een product, is de daaruit voor Icomo voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

13.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Interim aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Interim toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

13.9. Icomo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.10. De wederpartij vrijwaart Icomo tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

ARTIKEL 14. OVERMACHT
14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Icomo, al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Icomo kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, zware weersomstandigheden, tekortkoming van derden die door Icomo ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
14.2. Overmacht geeft Icomo het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1. Alle door Icomo geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Icomo totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

15.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

15.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Icomo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

15.4. Voor het geval dat Icomo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Icomo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Icomo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Icomo is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Icomo moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Icomo is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Icomo gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.